ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ОДРЖАН НА ДЕН 13.02.2015год.

МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ВО ОРИГИНАЛ ВИ ГО ПРЕСТАВУВА ЗАПИСНИКОТ ВОДЕН ЗА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА 13.02.2015 ГОДИНА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
(следи подобрена верзија од записникот - во моментов во изработка)

стр.1
стр.2
стр.3
стр.4
--------------

список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.1
список на лица поддржувачи на петицијата ПРОТИВ проектот - стр.2
скица


СРОДНИ ЛИНОВИ


 • ПРВА МИЈАЧКА СРЕДБА - ПОКАНА ДО СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ - МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ КОГА Е ВО ПРАШАЊЕ КОРЕНОТ НЕГОВ
 • ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ЛАЗОРОСКИТЕ ЗОГРАФИ" ОД ПЕТРЕ Р. КОЛОВСКИ (4-ти декември 2014 година во 12часот)
 • ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ 18-23 МАРТ 2014година
 • "Лазарополе во подалечното и поблиското минато" од Сотир Шошкоски и Васко Поповски, стр.129-131, Скопје 2003г.
 • Покана за учество на изложба на фотографии инспирирани од природата во Лазарополе.
 • БАРАЊЕ НА ЛАЗОРОВЦИ ОД 13.09.1993 ГОДИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИТЕ ИМОТИ ПО 1945 ГОДИНА
 • ФЕСТИВАЛ НА НАРЦИСИТЕ (Narcissus poeticus)
 • П О К А Н А !!! (2)
 • ДЕЛ ОД ЦИЦАЧИТЕ ВО РЕГИОНОТ НА ЛАЗАРОПОЛЕ
 • ПРЕД И ПОТОА - фотографија
 • М Е Ѓ И Т Е
 • Narcissus poeticus и Лазарополе
 • П О К А Н А ! ! ! (1)


 • ПРВА МИЈАЧКА СРЕДБА - ПОКАНА ДО СИТЕ ЛАЗОРОВЦИ

  ПОКАНА

  Прва Мијачка Средба  Месните заедници од Гари, Галичник и Лазарополе организираат Прва Мијачка Средба која ќе се одржи во сабота, 7ми март 2015 година во Хотел Холидеј Ин со почеток во 19.00 часот.

  За учесниците на средбата е обезбедена заедничка вечера со добро мени и неограничен пијалок.
  мијачки крстат бајрак

  Се покануваат сите мијаци со потекло од Гари, Галичник, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој, Горно и Долно Мелничани, Битуше, Ехловец, Ореше, Папрадиште, Смилево, Ростуше, Јанче, останатите мијаци каде и да се, и нивните пријатели, да присуствуваат на оваа Прва Мијачка Средба.
  Учесниците на средбата ќе ги забавуваат Благоја Грујовски и Мајовци од Дебар.
  Цената на аранжманот за учество на средбата изнесува 900 мкд.
  Влезниците ќе можат да се подигнат во периодот од 01.02.2015 до 25.02.2015 година, секој ден од 08.00 до 20.00 часот од лицата:
  за Месна Заедница с. Гари и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Љупчо Блажевски, тел: 070/231-182
  за Месна Заедница Галичник и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Александар Костиќ, тел: 078/388-088
  за Месна Заедница с. Лазарополе и пријатели на мијаците – Мојсо Поповски, тел: 070/95-44-95.
  за Месна Заедница с. Смилево и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Владимир Ивановски-Љумбарко, тел: 071/717-786; 02/3237-231
  за Месна Заедница с. Папрадиште и за дел од другите мијачки населени места и пријатели на мијаците – Ристе Димовски, тел: 070/225-573.
  Заради ограниченоста на просторот и бројот на заинтересирани учесници како и заради успешна реализација на оваа средба, ги молиме сите заинтересирани благовремено да ги подигнат своите влезници.
  Напомена:
  Заинтересираните лица, независно од кое населено место потекнуваат, влезници може да побараат од било кое погоре наведено лице.


  Скопје, 28.01.2015 година


  Месни заедници на Гари, Галичник и Лазарополе

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ АЛЕКСАНДАР КОСТИЌ (Галичник) тел. 078-388-088

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОД ЛАЗАРОПОЛЕ МОЈСО ПОПОВСКИ тел. 070/95-44-95

  официална покана


  ДОДАТОК
  ИМЕТО МИЈАК-МИЈАЦИ ВО ЛИТЕРАТУРАТА ОД КРАЈОТ НА XIX И ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
  За потеклото на името Мијаци постојата различни мислења. Така, едни сметаат дека тоа име е прекорно, а други дека тоа е племенско име. И двете стојалишта треба да се земат в предвид и сериозно да се обработат. Ние овде само ќе ги преставиме-цитираме двете стојалишта без да даваме некакви заклучоци добиени од нивната обработка, бидејќи е доволно само да се запознаеме (прочитаме) со нив.Името Мијаци во литературата се срќава во 1844 година (кај Иричек, стр.576). Учителот и општесвеник Благоја Димитров во своите спомени пишува дека во Битола бил откриен гроб од римската епоха на кој имало натпис: "Тука почива покојникот / воен родом Мијак"; оваа, надгробната плоча која што Димитров ја споменува во своите спомени денес се чува (или се чувала) во Бугарија, поребна е стручна анализа и обработка на плочата и анализа на надгробниот текст за да не се остане само на тврдењето на Димитров дека во Битола е пронајден таков гроб со таква и таква надгробна плоча. Ништо, ама баш ништо не се доказува само со цитатот изваден од спомените на Димитров - ништо не се докажува, кога никој не ја погледнал таа надгробна плоча денес. Ако има таков нека се јави, а не само од еден цитат (кој е само почетна етапа во пронаоѓањето на далечната вистина) да издигнува тези дека еве го имаме најстариот доказ за потеклото на Мијаците кој се темели на само еден цитат (кој е непобитен факт-цитато постои) а не на надгробната плоча. Затоа ова тврење, односно овој цитат-ова сведоштво ќе биде прифатено тогаш кога детално и стручно ќе се обработи плочата и се дотогаш ќе отане во сверата на научната фантазија. Но да се вратиме само на цитатите.Марко Глигоров, учител во своите спомени пишува: "Мијаците се одликуваат со голема чистота во куќите, а особено поради белата клашена облека што ја носат, затоа им се налагало да се перат, чистат и мијат по што го добиле и името Мијаци".Стефан Веркович вели: "Веројатно ги нарекле Мијаци од сфаќањето до фанатизам да го почитуваат обичајот и битот постојано да бидат чисти во облеката и однесувањето".Научникот В. С. Радовановиќ вели дека името Мијаци произлегува од личното именување "мие - ние" што е својствено (било својствено) за Мијаците.Други пак научници објаснуваат дека Мијак произлегува од старословенскиот ГУ-АКК крепок и силен, а подоцна ја ставиле првата буква М.Арсени Алексиев тврди дека зборот Мијак произлегува од упорноста на Мијакот да не се согласува со општите работи кога одговарал НИЕСТ - МИЕЦИ - Мијаци.Гаврил Симоновски во книгата "Западната македонска област", на стр.527 пишува: "Мијаците по надворешниот изглед остават длабоки траги во вообразбата на набљудувачот. Физичката градба наспроти духовната, која се огледа во многу односи е убава и правилна, а големиот череп остава силен впелаток. Челото е високо, глава е тркалеста и често пати делната од позади. Мијаците во Дебарскиот крај се јаки, костенливи, испечени и силни. Тешка е и многу ризична борбата со разбеснет Мијак во моменти на спор за редот, честа, за народното самознание. Со векови Мијакот се борел со Албанците само да ја докаже својата моќ, со која тие ги победувале непријателите во секој однос. Мијакот избегнува да врши зло и нема лоши навики. Тоа е наследно. Тој е воздржан, молчелив и суров. Во семејството на Мијаците децата ја следат мајката, го слушаат таткото и се покоруваат на најстариот во куќата, како на главен добродетел. Забележителна црта во карактерот на младите Мијаци е тоа што со голема мака се делат од семејството и додека се во туѓина тие се со тага и воздишки си споменуваат за родното огниште. Многу децении Мијаците одат на печалба во странство, но секогаш остануваат верни на родот и племето и повторно се враќале на родното огниште".Г. Баласчев пишува: "Словенските племиња кои се населиле тука во VII век знаеле само за длабоки долини. подошла дошле Макденоци дури од Елбасанско и кога ги виделе долините дека се зафатени, се населиле по споменатите места над 1000 метри. Македонците што го населуваат целиот Дебарски крај се познати во Мкаедонија по името Мијаци. Така ги викааат поради тоа што велат ние - мие. Мијаците се разликуваат од другите Макаедонци, од соседните краишта не само по дијалектот туку и по носијата, карактерот, па дури и по физичкиот изглед. И тие како и сите Македонци од Западна Македонија се со крупна глава и со високи чела, по кои белези сеуште се разликуваат од т.н. Брсјаци, кои живеат на југ во Охридско и Кичевско и др.".

  Одломка од вториот речник на Ѓорѓија М. Пулевски

  ЗА ГАЛИЧАНИТЕ И ЗА СЕТО ПЛЕМЕ МИЈАЦИ
  ...
  ПИ
  А КАКО СЕ ПОЗНАВАЈЕТ ГАЛИЧАНИТЕ, КАЖИ МИ АКО ЗНАЈЕШ?
  ОД
  ГАЛИЧАНИТЕ СЕ ПОЗНАВАЈЕТ ПО МЕСТАТА НИХНИ И ПО ЗБОРУВАЊЕТО, КОЈЕ ЈЕ ОДЕЛНО, А ОД СЕВЕР КОГА ДОШЛЕ У МАКЕДОНИЈА И ВО НАПРЕД РЕЧЕНИ МЕСТА КОГА СЕ НАСЕЛИЛЕ И РЕКАТА КОЈА ЈЕ У СРЕДИНА НИХНА И ДЕНЕС ЈЕ ГАЛИК СЕ ИМЕНУЈЕ ПО ТЕЈА, А ПО ИМЕТО НИХНО ДРУГО, КОЈИ ВО ДОЛНУ МАКЕДОНИЈУ ОВОЈЕ ПОСЛЕДНИВЕ СВЕ ГАЛИЧАНИ ЈИ ПОЗИНАЈЕТ.
  ПИ
  А МИЈАЦИ, ОД КАДЕ ПРОИЗЛЕГЛО ТОВА ИМЕ, КАЖИ МИ СЕ СО РЕД АКО ЗНАЈЕШ?
  ОД
  МИЈАЦИ ЌА СЕ РЕЧЕТ ЕДНО ИМЕ ОД СИВЕ МАКЕДОНЦИ, ЗАШТО МИЈАЦИ СЕ ДОЈДЕНИ НАЈНАПРЕД У МАКЕДОНИЈА, КОГА СЕ НАСЕЉАВАЉЕ У ИЛИРИЈА, ТА ЗАТОВА ЕДНО; А ДРУГО, ТОВА ИМЕ Е ПРОИЗЛЕЗЕНО ОВАКА: СВЕ МЕЃУ СЕБЕ НА МИЉОС СИ ВЕЉАТ. А МИЈАЦИ СЕ ВЕЉАТ И ЗАТОВА, ЗАШТО ИМАЈЕТ УШТЕ ЕДЕН ЈОЗИК ОД ОВЈА, КОЈ Е ОДЕЛЕН, А ТОЈ ИМ ЈЕ ЛАСТОВИЧКИ И ТАЈНИ, МЕЃУ СЕБЕ КОГА ИМ ТРЕБЕТ СИ ЗБОРУВАЈЕТ...


  СРОДНИ ЛИНКОВИ

  ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ И МИЈАЧИЈАТА


  ИЗВЕСТУВАЊЕ - МЕСНА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ


  Месната заедница на село Лазарополе во врска со информациите кои што се пласирани во медиумите во врска со изградбата за викенд населба во село Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк) се чуствува должна да го даде следното известување.
  МЗ на село Лазарополе по добивање на информации за овој проект, кој што е започнат уште во август 2013 година со донесување на Извадок на Нацрт – записник на седница на Влада на Р. Македонија одржана на 20.08.2013 година каде што е разгледана и прифатена информацијата за објект Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк), веднаш превзема активности за стопирање на целиот проект.
  Одржани се повеќе седници на советот на МЗ, одржани се два собира на граѓани на Лазарополе со цел за да се информираат за настанатата ситуација. Воедно се преевезмени активности преку директни контакти со институциите надлежни за спроведување на проектот со цел да им се презентира целата фактичка состојба и последиците кои што би ги имале доколку се реализира еден таков проект.
  Стапено е во контакт со Влада на РМ, - одржан е состанок со претставници на Владата на Р.М.
  Стапено е во контакт со Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделие и шумарство и водостопанство, одржани се два информативни состаноци со Агенцијата за просторно планирање, одржани се состаноци со Општина Маврово Ростуше.
  Испратени се дописи во форма н а Приговори до сите институции кои што се должни за спроведување на постапката. ( истиот е даден во прилог ). Претседател на Р Македонија, Влада на РМ, Претседател на Собрание на РМ, Министерство за транспорт, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопнаство, Агенција за просторно планирање, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Слукжба за општи и заеднички работи, Агенција за планирање на просторот, Агенција а катастар на недвижности, Биро за судски вештачења, Општина Маврово Ростукѓа и Националниот Парк Маврово.
  Од одредени институции се добиени одговори но дефинитивно се изјаснуваат за ненадлежни ( Претседател на РМ, Служба за заеднички работи и Министерство за транспорт и врски).
  Се до донесувањето на Одлуката за пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно земјиште и нејзиното објавување во Службен весник бр. 16 од 03.02.2015 година потпишано од страна на М-р Зоран Ставрески во име на Заменик претседател на Владата на РМ, ние како МЗ верувавме дека овој предмет е стопиран и дека институциите ја имаат увидено грешката за реализација на истиот проект како и да ја имаат увидено незаконитоста ( се прекршуваат многу закони кои што ја покриваат територијата која што е предмет на оваа одлука).
  Месната заедница Лазарополе , продолжува со активности се до целосно стопирање на проектот изградба на викенд населба Лазарополе ( Заштитена зона во Национален Парк).
  За сите поконкретни информации може да се контактираат Андо Стојковки 077 588 208, Арсо Глигуровски 070 451 007,

  Скица

  СРОДНИ ЛИНКОВИ

  ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ КОГА Е ВО ПРАШАЊЕ КОРЕНОТ НЕГОВ


  video
  ВИДЕО

  Колективизацијата на македонското село, спроведувана според советскиот модел на аграрот и со опробаните сталинистички методи, била една од мерките на југословенската аграрна политика која предизвикала далекусежни негативни последици во целокупниот развој на Република Македонија по Втората светска војна. Македонскиот селанец, по остварувањето на неговите национални (државност) и социјални права (праведна аграрна реформа), во годините на судирот на КПЈ со Информбирото, се соочи со суровоста на новопечените "народни" претставници за кои исполнувањето на партиската директива беше услов за напредузањето во државно-партиската хиерархија. Овие новопечени "народни" претстаници газеа врз честа и достоинството на селанецот и со примена на психолошка и физичка тортура го принудуваа да се откаже од својот вековен сон – парчето сопствена земја. Засилената колективизација се спроведуваше во периодот 1949–1951, односно 1953 година, а нејзиниот биланс беше бегство на селанството и од селото и од земјоделството и негово населување во приградските и градски населби, на градилиштата на првата петтолетка. Селата остануваа празни, а градовите се поселанчуваа.
  ... од с.Лазарополле, се сеќава на повеќе случаи на отпор на селаните на колективите. Меѓу нив би го издвоиле примерот на ... сточар од с.Лазарополе ... , кој одбивал да влезе во колективот. За време на одржувањето на ... конференција, бил внесен во друга просторија, легнат на подот, а врз него била ставена дрвена врата на која газеле “убедувачите”. Така тој веднаш бил приморан да се согласи за влегување во СРЗ. Набрзо, ... , заедно со својот син се обидел да..., но бил фатен и затворен. По ... месеци, починал, а неговиот син се преселува...
  Во изразено пасивните краеви реорганизацијата се сведувала на едноставна ликвидација, во други делови од земјата еден дел од задружниот имот (земја, стока и др.) се пренесувал на земјоделските задруги од општ тип заради организирање на колективно производство, таму каде што за него постоеле услови, додека другиот дел се враќал на задругарите за индивидуално користење. Во текот на 1952 година реорганизацијата зафатила 1625 или скоро 24% од вкупниот број на СРЗ во Југославија (Ројорrivгеdni гаzvitak FNRJ – Веоgгад 1954, 75).


  ЦРНО ΟΡΟ

  Над нејзината постела 
  стоеше фотографија. 
  На неа: Таа и Тој.


  Смири го, синко, радиото, замоли, 
  јас не знам да ти појаснам зошто 
  ама секогаш кога го свират Тешкото


  Татко ти излегува од фотографијата 
  и со црвена шамија во рацете 
  заигрува и скока та се затресува куќата,


  - чиниш се урива чардакот...
                                                                                                             Анте Поповски


  СРОДНИ ЛИНКОВИ

  Е Х Л О В Е Ц

  * ЗА ВОВЕД  - од делото „Книгата за Мијаците” (Македонска библиотека No 12, Софија, 1941)

  „Некои од избеганите Мијаци формирале нови населби поблиску или подалеку од родните огништа. А други се населиле во старите населби. Значи гратчето Крушево половина на број се Мијаци. Селото Елховец (Кичевско) е чисто мијачко, 80 куќи, населено во блиското соседство на Реканско. Историското село Смилево е подалечна мијачка колонија. Таа се наоѓа во Битолско – Демир Хисар. Најмногу далечни мијачки колонии се: селата Папрадиште и Ореше во Велешко, местноста Азот. Освен овие иселувања имало и други, поединечно или групно во разни градови како што се: Битола, Солун Скопје, каде што ги повикува егзистенцијата стопаните. Не помалку се иселени Мијаци во Бугарија, кои се сместени во Софија, Лом Видин, Свиштов и на други места. Мијаци има и во Романија и Србија.“
  „Книгата за Мијаците (Македонска библиотека No 12, Софија, 1941)

  ** ЕХЛОВЕЦ ВО ТУРСКИТЕ ПОПИСНИ ДЕФТЕРИ ОД XV-XVI ВЕК

  <<< Ехлoвец, дервен, христијaнскo селo југoзaпaднo oд Кичевo, вo Кичевскaтa нaхијa. Вo 1467/68 гoдинa имaлo 20 семејствa и 2 неженети; вo 1528/29 гoдинa - 42 семејствa, 7 неженети и 1 вдoвец; вo 1544/45 гoдинa - 41 семејствo и 9 неженети; вo 1568/69 гoдинa - 50 семејствa и 11 неженети.>>>

  ** ДЕРВЕН
  Покрај дадените пописни информации за селото Ехловец даден е податокот дека селото е ДЕРВЕН. Во податоците за реканските села ќе го сретнете и називот ДЕРВЕН (деренџиско село). Називот дервен преставува предосманска институција, служба, која што ја вршеле дрвенџии. Оваа служба ја задржале и турските власти. Службата на дервенџиите се состоела од чување на одделни делови од патишта кои, во близина на нивните населби, минувале низ клисури (дервени) и, воопшто, низ тешко проодни и опасни планински места. Дервенџиската служба претежно ја вршеле христијани, макар што многу ретко со оваа служба се занимавале и муслимани. Врз себе ја превземале одговорноста за животот и за имотот на патниците во секторот од патот што им бил определен за чување. Отпрвин тоа задолжение паѓало врз сето машко население од дервенските села, а кон средината на XVI век била извршена реорганизација на службата, со тоа што само дел од жителите на тие села, 30 или 60, а многу ретко 90, па и 120 лица ја вршеле двенџиската служба. На секој дервенџија му било загарантирано правото од страна на Османлиската држава да носи оружје. Ова право е само еден дел од малкуте примери каде што христијаните во империјат имале право да носат оружје.

  *** БРОЈНАТА СОСОТОЈБА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ЕХЛОВЕЦ ВО ПЕРИОДОТ ОД XV ДО XVI ВЕК

  Според дадените податоци за селото Ехловец, користејќи се со еден историски метод, можеме ПРИБЛИЖНО да одредиме колку жители броело селото во дадените пописни години. Треба да се има предвид дека во турските пописни дефтери никогаш не можеме да најдеме вкупна бројка жители, како на едно село така и на некоја поголема турска административна област. Во дефтерите редовно е присутен бројот на семејствата, неженетите и на вдовиците. Но никогаш вкупниот број на лица во едно семјество, на жители на попишаното-попишаните села, а со тоа и на вкупниот број на жители на нахијата, казата и тн. За да може врз основа на ваквите податоци да се добие вкупниот број на лица во едно семјество, што понатаму е основа за пресметување на демографските состојби во едно село, во еден предел и во целата земја, потребно е според вообичаените стандарди во историската наука, бројот на семејствата да се помножи со коефицентот пет и на тоа да се додаде бројот на вдовиците, помножено со коефициентот четири. Имено, се смета дека едно тогашно комплетно смејство, маж, жена и нивните деца, во просек броело пет до шест лица, а вдовичиното (некомплетно) семјство броело еден член помалку (четири до пет лица). Бројот на неженетите не се земал предвид, бидејќи тие веќе еденаш се вклучени во комплетното (Дадената бројка на семјства во овој случај ја множиме со коефицентот 5. Бројот на вдовици го множиме со коефицентот 4. Бројот на неженети не се зема во предвид при изведување на вкупниот-приближен број на население. Приближната бројка на вкупното население на селото Ехловец според пописните дефтери е следна:

  1467/68 гoдинa имaлo 20 семејствa и 2 неженети /// 20x5= 100 жители
  1528/29 гoдинa - 42 семејствa, 7 неженети и 1 вдoвец /// (42x5)+(1x4)= 214 жители
  1544/45 гoдинa - 41 семејствo и 9 неженети /// 41x5= 205 жители
  1568/69 гoдинa - 50 семејствa и 11 неженети /// 50x5= 250 жители

  Од сето ова погоре напишано, можеме да заклучи дека селото Ехловец во минатото ја вршело значајната функција - дервенџиство. Селото Ехловец е едно од постарите мијачки населби кое постои од 1467 година (може и многу години пред тоа) непрекинато се до денес. Пописните дефтери од 1467 година се доста интересни. Ако се погледнат податоците од пописните дефтери и за другите мијачки села ќе се забележи дека многу од денешните постоечки села во 1467 година се пусти, ненаселени-напуштени. Ова е последица од востанието на Скендер-бег. За време на пописот на пошироката дебарска, струшко-дримколска и кичевска област, кој бил извршен непосредно по нејзината реокупација од турската војска, во 1467 година, голем број од села од пределските целини (нахии) Горни Дебар, Река и Кичевската нахија останале пусти (над 30 населби-села, пусти-ненаселени). Карактеристично е, притоа, што запустените населби обично биле групирани во оделни региони, како што е случајот со населбите од Мала Река. Тоа секако било последица од поразот на востаниците на Скендер-бег, со кои турските пацифактори жестоко се пресметувале. Ова се настани доста одалечени од времето на првичното навлегување на турската војска во дебарско-реканскиот крај, но добро ги илустрираат последиците за оние делови од овој крај кои енергично одбивале да се покорат. Иако Ехловец како населба била на самата периферија од овие настани и не била “директно” засегната сепак тоа не може да не одалечи од погоре изнесениот факт дека селото Ехловец е една од најстарите мијачки населби, со стаж од над 550 години ако не и повеќе.

  ** дополнителни информации: cпоред податоците од 1873 година, селото имало 32 домаќинства со 125 жители христијани; cпоред податоците на Васил К’нчов од 1900 година, селото имало 475 жители христијани. Според пописот од 2002 година има 20 жители.

  Текст на Мојсо Поповски

  ЕХЛОВЕЦ ДЕНЕС ВО МЕСЕЦ КОЛОЖЕГ ЛЕТО ГОСПОДОВО 2015-то
   ВОДИЦИ ВО ЕХЛОВЕЦ 2015

  фотографија од Слободан Блажески

  фотографија од Слободан Блажески

  фотографија од Слободан Блажески


  поврзани линкови
  -------------------------------

  * ПОКАНА * Самостојната изложба на Јана Манева - Чупоска

  Изложба на цртежи, комбинирана техника, цртеж и дигитална фотографија од циклусот„Портретирани сеќавања“.
  Изложбата ќе ја отворат Наде Пешева - ликовен критичар и Јордан Плевнеш - писател.  Во добата на дигитални технологии и постојано редефинирање на предметот на уметноста и опфатот на нејзините граници, интересот на авторката Јана Манева – Чупоска, се врти кон асоцијативните форми кои ги побудуваат во нас ,заспаните’ навидум подзаборавени, но дефинирани архетипови, предавани од колено на колено, како дел од една колективна меморија поврзана со прашањето на културните и етно -идентитети“. (м-р Наде Пешева - ликовен критичар и историчар на уметност).

  Кругот, елипсата и другите рамковидни геометриски површини образуваат едно чувство за прегледување или пак, кажано филмски, проектирање на пози од ексклузивен споменар, со интимистичка топлина и со патина која ни е мошне блиска, со повеќеслојно препознатливи кодови од нашиот културно-егзистенцијален бит и корен, истргнати од визуелното, ако сакате, генетско наследство“. (Горан Тренчовски - режисер)  ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ЛАЗОРОСКИТЕ ЗОГРАФИ" ОД ПЕТРЕ Р. КОЛОВСКИ (4-ти декември 2014 година во 12часот)

  ЧЕТВРТОК (4-ти декември) во 12 часот во МАНУ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ЛАЗОРОСКИТЕ ЗОГРАФИ". ИЗДАНИЕТО ЌЕ ГО ПРОМОВИРААТ АКАДЕМИЦИТЕ ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ И ГЛИГОР ЈОВАНОВСКИ  The Hard One Teskoto Gligor Smokvarski / Тешкото Глигор Смокварски

  КРВ ЛАЗОРОВСКА

  Благоја Грујовски - Концерт .

  Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

  Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

  Истражи ја Македонија - Тресонче и Лазорополе

  ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

  Мијаци без гајлиња

  Мијаци без гајлиња
  ИСТРАЖИ ЈА МАКЕДОНИЈА

  Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

  Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

  ЛАЗАРОПОЛЕ - АЛФА ТВ

  ТВ Галерија - Анте Поповски, Живот и дело. (ТВ ОРБИС - Битола)

  „Живот„ посветена на Анте Поповски, на ТВ Алфа

  Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

  Povratesko,s. Lazaropole

  lazaropole winter 2009

  Naum Petreski -- Lazaropole tamu najgore

  Св. Јован Бигорски

  Св. Јован Бигорски
  www.bigorski.org.mk

  MAKEDONIJA PAT

  MAKEDONIJA PAT
  МАКЕДОНИЈА ПАТ

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

  Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
  www.ilinden-tirana.com

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

  МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
  ВИСТИНА СЕ РОДИ

  Blog Post

  Popular Posts